LEES MEER

Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de koper bij de verkoper geplaatste bestellingen en op al onze verkoopovereenkomsten, met inbegrip van alle diensten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten, bij gebreke van schriftelijke aanvaarding door de verkoper, alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper uit. Elke bestelling zal door de verkoper slechts worden aanvaard door de schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de koper of door de daadwerkelijke levering van de producten. Behoudens bewijs van het tegendeel erkent de koper een exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen. Bij gebreke van een schriftelijke retourzending binnen 48 uur, wordt de orderbevestiging geacht te zijn aanvaard en gevalideerd door de klant. In het geval dat de orderbevestiging een nonconformiteit zou vertonen, verbindt de klant zich ertoe op zijn kosten de gevolgen hiervan te dragen.

2. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen in onze aanbiedingen zijn netto en exclusief BTW en kunnen worden aangepast aan eventuele wijzigingen in de tarieven van onze leveranciers en/of onderaannemers, transporttarieven, verzekeringen, belastingen en/of heffingen, de prijs van brandstof of andere leveringen. Alle werkzaamheden die bovenop de oorspronkelijke bestelling worden verricht, zullen het voorwerp uitmaken van een bestek en zullen worden gefactureerd op basis van tijd en materialen tegen het vooraf vastgestelde uurtarief. De reiskosten zullen in een extra post worden opgenomen. Behoudens andersluidende bepaling zijn al onze facturen betaalbaar in euro, op de zetel van de verkoper. Elke klacht betreffende de factuur moet uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst aan de verkoper worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking zal worden genomen. De door ons bevestigde bestellingen worden als volgt gefactureerd en zijn contant betaalbaar:

  • 50% bij bevestiging van de bestelling
  • 50% bij levering

Bestellingen van onderdelen die wij bevestigen zijn vooraf te betalen. Onze facturen zijn betaalbaar op ons hoofdkantoor, contant, netto en zonder korting. Aangezien onze eventuele agenten en vertegenwoordigers niet bevoegd zijn om de betaling van onze facturen in ontvangst te nemen, zijn de betalingen die in hun handen worden gedaan niet tegenstelbaar aan ons. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, heeft de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht om de levering van de goederen en/of de uitvoering van de bestelde werken stop te zetten en ze bovendien, na volledige betaling, terug te nemen volgens onze eigen beschikbaarheid. De niet-betaling van een door ons opgestelde factuur op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de aanrekening van verwijlintresten ten belope van 1% per maand en de aanrekening van een onherleidbare contractuele forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd eventuele hogere reële schadevergoedingen waarvoor wij ons het recht voorbehouden schadevergoeding te bekomen. In geval van gerechtelijke invordering van enige factuur zal de koper bovendien aansprakelijk zijn voor redelijke incassokosten, zoals juridische kosten en interne beheerskosten die het bedrag van deze vrijwaring forfaitair te boven gaan. Wanneer wij betalingstermijnen toestaan of wissels aanvaarden, heeft het verzuim of de vertraging in de betaling van één termijn of van een wissel op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke betaling van het gehele verschuldigde saldo tot gevolg.

3. Leveringen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en in ieder geval binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien de koper een andere wijze van levering aanwijst, geschiedt het a#alen en, in voorkomend geval, het opslaan van de producten voor zijn rekening en risico. De leveringstermijnen worden als aanwijzing opgegeven en zijn derhalve niet bindend of verplichtend. Een vertraging in de levering en/of uitvoering geeft geen recht op annulering van een bestelling, noch op enige schadevergoeding. Bovendien heeft de verkoper het recht om de verkoop van zijn producten te weigeren op basis van beschikbaarheid en de toereikendheid van zijn voorraden, of om elke andere legitieme reden, en behoudt hij zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. De lokalen waar onze goederen worden opgeslagen, moeten voldoen aan de geldende wetgeving, volledig droog zijn en, in het algemeen, in perfecte staat verkeren, geschikt zijn om de goederen en hun toepassingen te ontvangen. De door ons geleverde goederen en uitgevoerde werken worden verondersteld conform, aanvaard en volledig goedgekeurd te zijn bij gebrek aan een gedetailleerde klacht van de klant, verzonden per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de 2 dagen na de levering. Het gebruik door de klant van het geheel of een gedeelte van de aan hem geleverde goederen brengt automatisch de ontvangst en de goedkeuring van het geheel van deze goederen mee.

4. Prestaties

Alle contracten die wij afsluiten gaan ervan uit dat wij op een normale en ononderbroken wijze kunnen werken zodra de werf bevoorraad is met producten, materialen en arbeidskrachten. Indien onze werkzaamheden worden onderbroken door de klant of andere vaklui, zal het daaruit voor ons voortvloeiende tijdverlies aan de klant worden aangerekend tegen het vooraf vastgestelde uurtarief. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden moet elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht, ons per aangetekende brief worden toegezonden en in een van de landstalen worden gesteld. Op de bouwplaats moeten wij rechtstreeks toegang hebben tot de betrokken lokalen voor onze werkzaamheden en moeten wij onze goederen en uitrusting daar vrij kunnen opslaan. In de onmiddellijke omgeving van de ruimten waarop ons werk betrekking heeft, moeten wij ook vrije en onbeperkte toegang hebben tot water en elektriciteit, alsmede tot sanitaire voorzieningen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons opgestelde elementen (plannen, studies, dimensionering, enz.) zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper. Niemand mag deze elementen reproduceren, exploiteren, herverdelen of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van de verwijlintresten en eventuele schadevergoedingen. Tot aan de volledige betaling van het totaal van de verschuldigde prijs, kan de klant deze niet doorverkopen, noch in pand geven aan anderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De risico’s en kosten met betrekking tot onze goederen gaan over op de klant op de dag dat ze aan hem worden geleverd.

6. Garantie

Indien de klant of zijn vertegenwoordiger ons, ondanks ons voorbehoud, een prestatieproces of een product van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, zijn wij ontslagen van elke aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit dit prestatieproces of product. De garantie wordt dan automatisch geannuleerd. Behoudens andersluidende vermelding op de bestelbon, worden de goederen en het materiaal gewaarborgd tegen elk gebrek gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering, voor zover de voorwaarden vermeld in het technisch dossier van het bestelde materiaal worden nageleefd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat hij over de genoemde voorwaarden beschikt. In alle gevallen waarin onze contractuele en/of quasidelictuele aansprakelijkheid zou kunnen worden gehandhaafd, is deze beperkt tot maximaal de prijs die reeds is ontvangen voor de goederen en/of het werk, die niet-conform of gebrekkig zouden zijn. Wij behouden ons evenwel het recht voor onze garantie te beperken tot de vernieuwing van de gebrekkige goederen of tot de rechtzetting, door ons, van slecht uitgevoerde werken. Geen enkele garantie kan ons worden tegengeworpen indien, zonder ons schriftelijk akkoord, de klant of een derde ingrijpt in de door ons geleverde goederen op de vervanging van onderdelen of op de door ons uitgevoerde werken. In geen geval is hij gehouden tot vergoeding van immateriële, directe of indirecte schade, zoals met name bedrijfsschade, winstderving, commerciële schade, enz. Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn bepaald in ons contract en/of onze orderbevestiging.

7. Opzegging en verbreking van de overeenkomst door de verkoper

In geval van eenzijdige annulering van elke verkoop door de koper of waarvan de uitvoering reeds is aangevangen, is de koper aan de verkoper, als forfaitaire schadevergoeding, de kosten van de reeds uitgevoerde prestaties verschuldigd, alsmede de kosten van de door de verkoper in verband met de aldus geannuleerde overeenkomst gedane bestellingen en gemaakte onkosten. Bovendien is de klant ons een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving verschuldigd ten belope van 40% van het totale bedrag van het geannuleerde contract.

8. Overmacht

Gebeurtenissen zoals met name onderbrekingen in de productie, het vervoer of de levering, stakingen, lock-outs, embargo’s, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen daarvan, schaarste aan grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden en meer in het algemeen alle gebeurtenissen van soortgelijke aard die de partijen of hun leveranciers treffen en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertragen of onmogelijk maken, schorten de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De Partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere Partij zo spoedig mogelijk in kennis van het bewijs dat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De uitvoering van haar verplichtingen zal worden opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van de partijen enige schadeloosstelling van de andere partij zal kunnen eisen. De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken. Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van het verkoopcontract. Bij gebreke van overeenstemming heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te beëindigen door kennisgeving aan de andere partij.

9. Onderaanneming en overdracht

De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

10. Bescherming van de privacy

De verwerking door de Verkoper van de door de Koper ontvangen persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden: uitvoering van deze overeenkomst, klantenadministratie, promotie van de producten en diensten van de Verkoper, opstellen van gepersonaliseerde informatie en direct marketing campagnes, onder meer via e-mail en/of sociale netwerken. De koper beschikt te allen tijde over een recht van vrije toegang, controle en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zelfs in geval van een beroep op garantie. Elk geschil dat hierop betrekking heeft, valt uitdrukkelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van HENEGOUWEN, afdeling van DOORNIK (België).